GRPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak jsou společností společnosti WELLNESS RELAX s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04518811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248976 (dále jen „WELLNESS RELAX“) a společností WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04566009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249861 (dále jen „WELLNESS P9“) a společností WELLNESS SPA s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 07957785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310499 (dále jen „WELLNESS SPA“) a společností WELLNESS P4 s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b - Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 21730814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 405718 (dále jen „WELLNESS P4“) předávány a zpracovávány osobní údaje používáním této webové stránky. Společnosti WELLNESS RELAX, WELLNESS P9, WELLNESS P4 a WELLNESS SPA se zavazují zajistit bezpečí Vašich osobních údajů.

Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat. WELLNESS RELAX, WELLNESS P9, WELLNESS P4 a WELLNESS SPA je oprávněna tyto zásady změnit aktualizací této strany. Tyto zásady jsou platné od 01.01.2018, aktualizované 20.06.2024.

Správcem údajů je dle typu nákupu nebo vytvořeného profilu nebo Vašeho souhlasu společnost WELLNESS RELAX s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04518811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248976 Datová schránka ID: „65cazq2“ nebo společnost WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04566009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249861 Datová schránka ID: „g59b4i2“ nebo společnost WELLNESS SPA s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 07957785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310499 Datová schránka ID: „tn6xqqg“ nebo společnost WELLNESS P4 s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b - Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 21730814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 405718 Datová schránka ID: „5xutbca“.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, jakož i příslušných norem Evropské unie, zejména dle nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EHS (nařízení GDPR).

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme.

Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

– Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře, profilu, nákupu na stránkách www.wellness-relax.cz (dále jen „Webové stránky”)
– Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této korespondenci, hovoru, zprávách, SMS, e-mailu, osobní návštěvě nebo jiném kontaktu s Vámi.
– Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím Webových stránek nebo při rezervaci.

Vaše osobní údaje

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

– Jméno / Příjmení / Nick
– Adresa trvalého bydliště, město, PSČ
– Korespondenční adresa
– Emailová adresa
– Telefonní číslo
– Další informace týkající se Vaší identifikace, datum narození a ostatní
– Instagram profil, Facebook profil, Twitter profil, Skype a další elektronické profily
– Informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)
– Rezervace, Blokace, zrealizované i zrušené, Objednávky, Nákupy poukazů, last-momentů, Kredit na slevy a ostatní
– Tento seznam není konečný a může být aktualizován.

Kde ukládáme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které jsme získali prostřednictvím Webových stránek, jsou směrovány do jednoho nebo více IT systémů. Zde jsou uloženy a použity za účelem:

a) poskytování výhod ve věrnostním programu spojeném s vydáním případně VIP karty, VIP členství a výhod, v uživatelském účtu na webu, Rezervacích, Blokacích, Objednávkách, Kreditu na slevy a příjmů nebo výdajů na něm

b) nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách

c) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (zejména ve formě SMS anebo emailových zpráv) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

d) uzavření smlouvy (přijetí a vyřízení Vaší objednávky produktů, rezervace, blokace, Smlouva o zápůjčce).

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány na našich nebo hostingových zabezpečených serverech v našich IT systémech v České republice. Poskytnutím svých osobních údajů s tímto převodem, uložením nebo zpracováním vyjadřujete souhlas. Pro zajištění bezpečného zpracování Vašich dat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů využíváme veškerá možná k tomu nezbytná opatření.

Souhlasíte s tím, že Vámi poskytnuté osobní údaje budou systematicky spravovány automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

K čemu nám slouží získané informace:

– zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu našich Webových stránek pro Vás
– zajištění plnění smlouvy
– interní vedení záznamů
– poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat, včetně oběhu marketingových materiálů použitím emailové adresy, kterou jste nám poskytli.
– občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu
– zasílání přímého marketingu elektronickou cestou (emailem nebo SMS) o produktech a službách (pouze tehdy, budeme-li mít od Vás příslušný souhlas)
– oznámení o změnách našich služeb

Doba spravování údajů

Souhlas ke správě údajů, který nám dáváte, je platný na dobu neurčitou od poskytnutí souhlasu (do doby odvolání souhlasu či jiného zániku oprávnění ke zpracování údajů).

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které na Webových stránkách shromažďujeme. Údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.

Poskytování Vašich dat

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, se kterými spolupracujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem zajišťujícím přepravu a doručení Vámi zakoupených produktů, společnostem pro výzkum trhu, poskytovatelům IT hostingu a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu (toto není konečný seznam). Vaše osobní údaje můžeme též předat stranám, pro které od Vás dostaneme souhlas k předání těchto Vašich údajů.

Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

– Právu přístupu ke svým osobním údajům
– Právu na opravu osobních údajů
– Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“) (s účinností od 25. 5. 2018)
– Právu na omezení zpracování svých osobních údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
– Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka (s účinností od 25. 5. 2018)
– Právu na přenositelnost údajů (s účinností od 25. 5. 2018)
– Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat
– Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, uoou.cz.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na admin@wellness-relax.cz nebo písemně na adrese společnosti WELLNESS RELAX, WELLNESS P9, WELLNESS P4 nebo WELLNESS SPA. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naše Webové stránky opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních dat. Měli byste být opatrní a najít si prohlášení o ochraně osobních dat platné pro dané webové stránky.

Používají Webové stránky soubory cookies a co tyto soubory představují?

Máme možnost shromažďovat informace o souborech cookies na koncovém zařízení uživatele a dalších podobných technologiích, jako jsou místní úložiště dat prohlížeče nebo nápověda.

Cookies je malý textový soubor, který prohlížeč ukládá na koncovém zařízení uživatele. Soubory Cookies často obsahují anonymní, jedinečný identifikátor, který nám dovoluje určovat a počítat prohlížeče, které navštěvují naše stránky. Cookies nám také umožňují sbírat informace o tom, jak a kdy jsou používány služby: například ze které stránky se uživatel na naše služby dostal, kdy a co uživatel webu na našich Webových stránkách prohlíží, který prohlížeč používá, jaké je rozlišení obrazovky, jaký je operační systém, jaká je adresa IP terminálu uživatele a sériové číslo. Cookies také uživateli poskytují možnost nevkládat pokaždé uživatelské jméno, heslo a osobní přizpůsobení.

Cookies se samy v síti nepohybují, pouze jsou terminálu uživatele přiřazeny webovou stránkou, kterou si uživatel načte. Soubory cookies může později číst a používat pouze server, který tyto soubory zaslal. Cookies a podobné technologie nepoškozují terminál uživatele nebo jeho soubory, ani nemohou být použity ke spouštění programů nebo k šíření virů.

Uživatelé nemohou být jen pomocí cookies nebo dalších technologií identifikováni a naše Webové stránky nemohou znát např. e-mailovou adresu uživatele, pokud nám ji sám nesdělil. Se zřetelem na právní předpisy pro ochranu soukromí a zásad ochrany osobních dat u každé služby mohou být informace obdržené ze souborů cookies jiných podobných technologií spojeny s případnými dalšími informacemi získanými od uživatele jiným způsobem.

Proč se soubory cookies používají?

Cookies a podobné technologie se používají pro analýzu a další vývoj našich služeb, abychom mohli našim uživatelům poskytovat lepší služby. Cookies a podobné technologie používáme také pro zjišťování počtu návštěvníků a ve statistickém monitorování pro měření efektivity reklamy. Např. u marketingových e-mailů a letáků můžeme zjistit, které zprávy byly otevřeny a na jejich základě sledovat např. posun z internetového obchodu. Ke zlepšení využitelnosti našich Webových stránek provádíme krátkodobé studie, ve kterých můžeme ukládat data pohybů myši uživatele a návštěvy specifických stránek.