Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

provozovatele, společnosti WELLNESS RELAX s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04518811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248976 a společnosti WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04566009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249861 a společnosti WELLNESS SPA s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 07957785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310499 a společností WELLNESS P4 s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b - Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 21730814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 405718, obchodní podmínky společností pro prodej/nákup poukazů, služeb, zboží nebo online rezervace wellness pronájmu zón a služeb poskytovaných v oblasti péče o tělo, wellness, spa a masáží a dále zboží souvisejícího s oblastmi péče o tělo, wellness a doplňky do zón, nápoje, balíčky služeb, Kredit na slevy a dalšího prostřednictvím eshopu, rezervačního systému a uživatelského účtu umístěného na internetové adrese www.wellness-relax.cz

Za prodej poukazů je odpovědná společnost: WELLNESS RELAX s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04518811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248976
Datová schránka ID: „65cazq2“
E-mail: info@wellness-relax.cz

Za online rezervace, pronájem zón, prodej zboží, hostinskou činnost a ostatního provozovny Praha 9 je odpovědná společnost: WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04566009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249861
Datová schránka ID: „8ciugxa“
E-mail: p9@wellness-relax.cz
E-mail: recepce@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 322

Za masáže a prodej poukazů je odpovědná společnost: WELLNESS SPA s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 07957785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 310499
Datová schránka ID: „tn6xqqg“
E-mail: spa@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 324

Za prodej poukazů, online rezervace, pronájem zón, prodej zboží, hostinskou činnost, masérské služby a ostatního provozovny Praha 4 je odpovědná společnost: WELLNESS P4 s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b, Podolí, 147 00 Praha 4, IČ: 21730814, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 405718
Datová schránka ID: „5xutbca“
E-mail: p4@wellness-relax.cz
E-mail: recepce@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 322


I. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky, včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti WELLNESS RELAX s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 04518811, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 248976 (dále jen "Prodejce") a společnosti WELLNESS P9 s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČ: 04566009, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 249861 (dále jen „Poskytovatel služeb“) a společnosti WELLNESS SPA s.r.o., se sídlem Kolbenova 1094, 198 00 Praha 9 - Hloubětín, IČ: 07957785, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 310499 (dále jen „Poskytovatel spa“) a společnosti WELLNESS P4 s.r.o., se sídlem Pod Klaudiánkou 1174/4b, 147 00 Praha 4 - Podolí, IČ: 21730814, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 405718 (dále jen „Poskytovatel služeb Praha 4“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem služeb nebo Prodejcem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb nebo Prodejce nebo Poskytovatele spa na internetové adrese: www.wellness-relax.cz (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a v případě prodeje zboží „smlouva kupní“) a dále vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě služeb/rezervace nebo pronájmu zón Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa. Smlouva o poskytování služeb a smlouva kupní dále společně také jen „smlouva“.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti osob při využívání webové stránky (dále jen „uživatel“) Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa umístěné na adrese: www.wellness-relax.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.5. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa měnit či doplňovat. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky (i uživatele) na webové stránce s tím, že jejich upravené znění nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li zákazník fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání (dále jen „spotřebitel“), řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami taktéž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

II. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelskou smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb anebo smlouva kupní, kterou se zákazníkem/spotřebitelem uzavírá Poskytovatel služeb nebo Prodejce.

2.2. Poskytovatelem služeb je pro účely těchto obchodních podmínek společnost WELLNESS P9 s.r.o. pro provozovnu Praha 9 a WELLNESS P4 s.r.o. pro provozovnu Praha 4, Prodejcem je pro účely těchto obchodních podmínek společnost WELLNESS RELAX s.r.o., Poskytovatel spa je pro účely těchto obchodních podmínek společnost WELLNESS SPA s.r.o.
Dle typu objednávky, koupě poukazů nebo online rezervace nebo masáží a podobně se v záhlaví při dokončování objednávky zobrazuje společnost, která danou službu se zákazníkem uzavírá nebo mu ji prodává, tedy Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa.

2.3. Příjemce spotřebitel se rozumí příjemce, který je fyzickou osobou, který jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého podnikání.

2.4. Příjemce podnikatel je osoba, která při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého podnikání.

2.5. Objednávka je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena akceptací (závazným potvrzením) objednávky. Od tohoto momentu mezi Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa a příjemcem vznikají vzájemná práva a povinnosti.

2.6. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako příjemce.

III. Uživatelský účet

3.1. Zákazník se může registrovat na webové stránce. K registraci je zákazník povinen uvést identifikační a kontaktní údaje. Povinné identifikační údaje jsou jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, doporučené, ale nepovinné je uvést i adresní údaje jsou ulice, čp., obec, PSČ, stát, datum narození, sociální sítě atd.. Dále je zákazník v případě zájmu o vytvoření uživatelského účtu povinen zvolit heslo pro přístup do svého uživatelského účtu. Každý příjemce registrací vyjadřuje souhlas s úplným zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat (dále jen „registrace“). Na základě registrace provedené na webové stránce může zákazník vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání služeb nebo zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webová stránka umožňuje, může zákazník provádět objednávání služeb anebo zboží též bez registrace přímo z webové stránky, z uvedených údajů se vytvoří uživatelský účet. Uživatelský účet se identifikuje e-mailovou adresou, nickem nebo telefonním číslem. Pro případy Investic je jako přihlašovací údaj telefonní číslo uvedené ve Smlouvě o zápůjčce. Interní registrace uživatelského účtu vzniká také vyplněním zápůjčky dle Smlouvy o zápůjčce, telefonním nebo e-mailovým kontaktováním recepce pro účely rezervací, členství pro slevy dle ceníků, marketingu, Kreditů na slevy, poznámek a dalšího. Zákazník si může na stránce Zapomenuté heslo zaslat heslo na své kontaktní údaje a získá přístup do uživatelského účtu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb anebo zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání služeb anebo zboží jsou Poskytovatelem služeb považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail, telefonní číslo, nick) a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany zákazníka.

3.4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání a náhled do uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Poskytovatel služeb nebo Prodejce může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá (zrušit uživatelský účet včetně zániku celé výše částky Kreditu na slevy), či v případě, kdy zákazník neměl žádnou rezervaci dle kontaktních údajů v daném uživatelském účtu déle než 12 měsíců, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně Obchodních podmínek). Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatelé spa jsou oprávněni k osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka, evidenci návštěv, rezervací, poukazů (voucherů), informace o Kreditu na slevy a jeho čerpání, členství, veškeré poznámky včetně zápisů a další.

3.6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele služeb, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. V případě, že v systému Poskytovatele služeb je více Uživatelských účtů, které mají stejné kontaktní údaje (telefon a email, nebo i jen telefon stejný nebo i jen e-mail stejný), je Poskytovatel oprávněn tyto Uživatelské účty sloučit dle kontaktních údajů, včetně všech případných rezervací, objednávek, poukazů, informací o Kreditu na slevy a jeho čerpání, členství, veškerých poznámek včetně zápisků a další z důvodů duplikace stejných přihlašovacích údajů do uživatelského účtu (a tedy předejítí problému systému webu wellness-relax.cz) a jiných.

IV. Smlouva

4.1. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je prodej služeb nabízených Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa na webové stránce na adrese www.wellness-relax.cz, prodej poukazů nebo online rezervací zón nebo objednávka masáží. Službami se rozumí veškeré služby, které jsou nabízeny na webové stránce, zejména služby v oblasti pronájmu wellness zón, spa (tj. zejména wellness balíčky) a doplňkové služby, masáže nebo zboží. Webová stránka obsahuje seznam služeb nabízených Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa k zakoupení, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených služeb. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka poskytovaných služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa uzavřít smlouvu o poskytování služeb za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky poskytovaných služeb umístěné na webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb ohledně těchto služeb.

4.2. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním dárkových poukazů, které prokazují uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa a příjemcem a jejich držitele opravňují k využití služeb v dárkovém poukaze specifikovaných v hodnotě v něm uvedené (dále jen „dárkový poukaz“ nebo „poukaz“). Informace o nákladech spojených s dodáním dárkového poukazu uvedené na webové stránce, není-li stanoveno jinak, platí pouze v případech, kdy jsou dárkové poukazy doručovány v rámci území České republiky.

4.3. Předmětem smlouvy kupní je prodej zboží nabízeného Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa na webové stránce na adrese www.wellness-relax.cz. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa není povinen uzavřít smlouvu kupní ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Webová stránka obsahuje také informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a dále nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa uzavřít smlouvu kupní za individuálně sjednaných podmínek. Dále jsou na webové stránce uvedeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené náklady platí pouze v případech, kdy je zboží doručování v rámci území České republiky. V případě online rezervací si může zákazník zvolit částečnou úhradu jako potvrzení rezervace nebo úhradu celé kupní ceny se všemi službami, které si vybral v eshopu nebo v online rezervacích.

4.5. Pro objednání zboží nebo služeb vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

- Seznam objednávaných služeb/seznam objednávaného zboží (objednávané služby/zboží/ rezervací „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

- Volbu mezi možnými způsoby úhrady ceny služeb/zboží/rezervace

- Výběr z možností dopravy, resp. doručení dárkového poukazu/zboží s uvedenou informací o nákladech spojených s jeho dodáním, náklady na rezervaci zóny bez jejího využití jsou ve výši uhrazené platby zákazníkem.

- Identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, e-mailová adresa, atd.), které zákazník vyplní v případě, že dosud nemá zřízen uživatelský účet (tj. není registrován)

(dále společně jen jako „objednávka“)

4.6. Před odesláním objednávky Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa „kliknutím“ na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa považovány za správné. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa neprodleně po obdržení objednávky její obdržení příjemci potvrdí, a to na adresu elektronické pošty příjemce uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa příjemce“).

4.7. Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

4.8. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství poskytovaných služeb/zboží/rezervace, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat příjemce o dodatečné potvrzení objednávky (např. elektronicky na adresu elektronické adresy příjemce či telefonicky).

4.9. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí (akceptací) objednávky Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa, které Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa zasílá elektronicky na emailové pošty na elektronickou adresu příjemce.

4.10. Příjemce bere na vědomí, že Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména/nejen s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu nebo Obchodní podmínky.

4.11. Příjemce souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé příjemci při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na připojení k síti internet) se neliší od základní sazby a nese je příjemce.

4.12. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Smlouva není přístupná třetím stranám.

4.13. Příjemce / Zákazník má možnost od Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa získat Kredit na slevy (dále „Kredit na slevy“),  případně na tento Kredit na slevy daného Uživatelského účtu může Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nahrát přeplatky z řádně v limitu termínu a času stornovaných rezervací, které jsou potvrzeny úhradou finančně blokovací zálohy, dále vrácené prostředky za zrušené objednávky poukazů, dále na Kredit na slevy bude uživateli Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nahrávat bonusy ze Zápůjčky dle Smlouvy o zápůjčce a ostatní.

Kredity na slevy budou načteny na Uživatelský účet zákazníka. Tento Kredit na slevy má platnost vždy 1 rok ode dne uložení nebo posledního pohybu kreditu (načtení nebo vložení), po této době celá částka propadá Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa jako Smluvní pokuta za nevyužití Kreditu na slevy. Částka Kreditu na slevy, je možná využít pouze na služby a zboží Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, nelze ji vyplatit zákazníkovi finančně. Kredity na slevy může recepce odečítat na nevratné blokace, úhradu služeb/zboží z provozu, na rezervace/blokace, případně na pokuty při porušení Provozního řádu wellness a další.

Kredit na slevy u Poskytovatele služeb, Poskytovatele spa nebo Prodejce je sleva pro zákazníka z objednávky/koupi služeb/zboží do výše celkové ceny objednávky/koupě v hodnotě 1,- Kč. Nejedná se o prodej zdarma, ale o možnost využití v případě dostatečného počtu Kreditů na slevy použít tyto kredity jím nebo recepcí na slevu do výše objednávky/rezervace/koupě zboží s doplatkem 1,- Kč.

"Kredit na slevy" z důvodu nastavení webového systému wellness relax se vždy Kredit na slevy odečítá z cen Bezhotovostně (i kdyby byl Kredit na slevy klientem uhrazen na recepci hotově) u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa.

4.14 Pokud Příjemce (objednatel) provede objednávku a uhradí část kupní ceny objednávky nebo plnou cenu objednávky a bez předchozího požadavku minimálně 2 dny předem objednávku rezervace místa nepožádá písemně (elektronicky na e-mail nebo do datové schránky) o posunutí tohoto termínu, propadá mu celá uhrazená částka vůči Poskytovateli služeb nebo Prodejci bez náhrady.

V. Cena služeb/zboží/rezervace a platební podmínky

5.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s dodáním dárkového poukazu dle smlouvy o poskytování služeb, stejně jako cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží může příjemce uhradit Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa následujícími způsoby:

a) bezhotovostně on-line platební kartou prostřednictvím platební brány GoPay s.r.o., která umožňuje platby kreditní kartou, převodem, mPayment, Paysafecard, superCASH, GoPay peněženka, PayPal, Bitcoin, zde si ale Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa vyhrazuje právo změnit platební způsoby.

b) v hotovosti / dobírkou při převzetí dárkového poukazu/zboží doručovaného prostřednictvím České pošty s.p. anebo služby DPD Private zásilkové společnosti DPD (Direct Parcel Distribution CZ s.r.o.)

c) na provozovně, platebními kartami prostřednictvím platebního terminálu ČSOB – karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Mastercard Electron, Maestro, Dinners Club, UnionPay, JCB, Vpay, nebo SumUp terminálu, případně na jiném platebním terminálu, při osobním převzetí dárkového poukazu/zboží na provozovně Poskytovatele služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa zvolené příjemcem v objednávce,

d) bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, číslo účtu a variabilní symbol objednávky je příjemci sděleno emailovou zprávou odeslanou na elektronickou adresu příjemce po odeslání objednávky,

5.2. Společně s cenou služeb nebo zboží je příjemce povinen zaplatit Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa také náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží, jsou-li uvedeny. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služeb nebo zboží i náklady spojené s dodáním dárkového poukazu/zboží.

5.3. V případě platby uvedené v ustanovení odst. 5.1. písm. b) a c) je cena služeb/zboží/rezervace splatná při převzetí dárkového poukazu/zboží. V případě bezhotovostní platby uvedené v odst. 5.1. písm. d) je cena služeb/zboží/rezervace splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy. V případě způsobu platby uvedené v odst. 5.1. písm. a) a e) je cena služeb/zboží/rezervace splatná v okamžiku potvrzení objednávky na elektronickou adresu příjemce Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa.

5.4. V případě platby prováděné způsobem upraveným v odst. 5.1. písm. d) je příjemce povinen uhradit cenu služeb/zboží/rezervace dle pokynů zaslaných na elektronickou adresu příjemce.

5.5. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa je oprávněn, zejména v případě, že ze strany příjemce nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle odst. 4.8. těchto Obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé ceny služeb/zboží/rezervace ještě před odesláním dárkového poukazu/zboží příjemci.

5.6. Slevy se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

5.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytování služeb na žádost příjemce anebo smlouvy kupní na žádost příjemci odešle daňový doklad – fakturu. Poskytovatel služeb je plátcem daně z přidané hodnoty, Prodejce není plátcem DPH, Poskytovatel spa není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu odešle Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa příjemci na žádost po uhrazení ceny služeb/zboží/rezervace a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu příjemce.

5.8.Rezervace zóny má 2 možnosti úhrady, jedna je rezervační odečitatelná záloha na potvrzení objednávky rezervace zóny, druhá je plná výše úhrady rezervace zóny a služeb k ní objednaných Zákazníkem.

5.9.Výši uložení částky Kreditu na slevy si vybere klient sám, minimální výše Kreditu na slevy není stanovena, Kredit na slevy na základě požadavku klienta bude odečten dle platného ceníku z ceny bezhotovostně.

VI. Místo a čas dodání

6.1. Dárkový poukaz/zboží je obvykle expedováno do 2 pracovních dnů od přijetí platby od příjemce. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa informuje příjemce o této skutečnosti telefonicky nebo na elektronickou adresu příjemce.

6.2. Způsob doručení dárkového poukazu/zboží si vybere příjemce z jedné z možností nabízených Poskytovatelem služeb na webové stránce. Poukaz/zboží lze doručit prostřednictvím České pošty s.p. anebo služby DPD, osobně vyzvednout na některé z provozoven Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa uvedené v objednávkovém formuláři. Vedle dříve uvedených způsobů je poukaz taktéž možné doručit elektronicky ve formě E-poukazu.

6.3. Závazek Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa dodat dárkový poukaz/zboží je splněn doručením dle výběru způsobu doručení, v místě a čase sjednaném. Místem dodání je místo takto označené příjemcem v objednávce a sjednanou lhůtou je doba, na které se smluvní strany dohodly a/nebo lhůta, která je uvedená u konkrétního způsobu doručení s tím, že tato lhůtou je orientační a může být v odůvodněných případech překročena.

6.4. Je-li Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa dle smlouvy povinen dodat dárkový poukaz/zboží na místo určené příjemcem v objednávce (doručování prostřednictvím České pošty anebo služby DPD Private), je příjemce povinen dárkový poukaz/zboží převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „oprávněná osoba“). Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz/zboží při dodání a tudíž z důvodů na straně příjemce je nutno dárkový poukaz/zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je příjemce povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním dárkového poukazu/zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5. Nepřevezme-li příjemce nebo oprávněná osoba dárkový poukaz/zboží ani při třetím pokusu o doručení, je Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa je příjemce povinen Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa uhradit náklady vzniklé při doručování dárkového poukazu/zboží.

6.6. Při převzetí dárkového poukazu od doručovatele je příjemce, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat dárkový poukaz a v případě zboží neporušenost jeho obalu a zjistí-li jakýchkoliv závady, tyto neprodleně oznámit doručovateli. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, resp. v případě vady dárkového poukazu, nemusí příjemce zásilku od doručovatele převzít.

6.7. Další práva a povinnosti stran při přepravě dárkového poukazu/zboží upravují „možnosti dopravy“ Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa dostupné na webové stránce.

VII. Odstoupení od smlouvy

7.1. Příjemce spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, v případě, že byly s výslovným souhlasem příjemce spotřebitele splněny před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, dále nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží/služeb/rezervace, které bylo upraveno podle přání příjemce nebo pro jeho osobu, od smlouvy kupní o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Příjemce spotřebitel dále bere na vědomí, že nelze odstoupit od smlouvy kupní o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a dále od smlouvy o ubytování, pronájmu zóny, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud jsou tato plnění poskytována v určeném termínu. Od smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je poskytnutí služeb v konkrétním termínu, proto příjemce spotřebitel oprávněn odstoupit není. Příjemce spotřebitel není oprávněn odstoupit v případě, že dárkový poukaz/rezervace byl již využit nebo z části využit. Příjemce spotřebitel není oprávněn odstoupit ani v případě, že dárkový poukaz byl již jím v systému zadán telefonicky nebo ve webovém rozhraní a byl použit na rezervaci/objednání zóny. Příjemce spotřebitel je oprávněn od uhrazené rezervace (částečně nebo plnou cenou) odstoupit nejpozději 5 dnů před dnem, na který je rezervace provedena.

7.2. Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 7.1. těchto Obchodních podmínek má příjemce spotřebitel právo i bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta dle prvé věty běží ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb a jde-li o smlouvu kupní, ode dne převzetí zboží příjemcem spotřebitelem (je-li předmětem smlouvy kupní několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa ve lhůtě uvedené v prvé větě odesláno, a to na adresu sídla Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovateli spa nebo na adresu elektronické pošty Poskytovatele služeb info@wellness-relax.cz nebo do Datové schránky ID „8ciugxa“ nebo Datové schránky ID „65cazq2“ nebo Datové schránky ID „tn6xqqg“ nebo Datové schránky ID „5xutbca“

7.3. Odstoupením od smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Dárkový poukaz/zboží musí být příjemcem předán/o nebo zaslán/o zpět Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy příjemcem. Odstoupí-li příjemce spotřebitel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží/dárkového poukazu Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa, a to i v tom případě, kdy zboží/dárkový poukaz nemůže být vrácen/o pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.4. V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek bude příjemci již uhrazená cena služeb/zboží/rezervace (včetně nákladů na dodání dárkového poukazu/zboží, které Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa na základě Smlouvy od příjemce přijal) vrácena ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy stejným způsobem, jakým byla Poskytovateli služeb uhrazena. Se souhlasem příjemce mohou být přijaté peněžní prostředky vráceny Poskytovatelem služeb příjemci i jiným způsobem, zejména převodem na bankovní účet příjemce v České republice, za předpokladu, že tak příjemci nevzniknou další náklady. Odstoupí-li příjemce od Smlouvy, Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky příjemci dříve, než mu příjemce dárkový poukaz/zboží předá.

7.5. Bylo-li započato s poskytováním služeb dle uzavřené smlouvy o poskytování služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení, a to na základě výslovné žádosti příjemce sdělením kódu poukazu (telefonicky nebo online rezervací) nebo v online rezervaci v dřívějším termínu než je termín pro odstoupení a příjemce od smlouvy o poskytování služeb odstoupí, je povinen uhradit Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa smluvní pokutu ve výši sjednané ceny.

7.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa oprávněn jednostranně započíst proti nároku příjemce na vrácení kupní ceny.

7.7. V případech, kdy má příjemce právo v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy kupní, je Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa taktéž oprávněn od smlouvy kupní odstoupit, a to až do doby převzetí zboží příjemcem. V takovém případě vrátí Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa příjemci kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený příjemcem.

IIIV. Reklamační řád

8.1. Reklamační řád, který je nedílnou součástí obchodních podmínek, se řídí právními předpisy České republiky, a to zejména Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a Zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.2. Byla-li služba poskytnuta v rozporu se smlouvou o poskytování služeb, popřípadě nebyla poskytnuta vůbec, jedná se o vadné plnění a příjemci vznikají práva z vadného plnění, která je příjemce oprávněn uplatnit u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa (dále jen „reklamace“) níže uvedenými způsoby.

8.3. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa odpovídá příjemci, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa odpovídá příjemci, že v době, kdy příjemce věc převzal:

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nebo výrobce popsal nebo které příjemce očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.4. Příjemce je oprávněn v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ustanovení § 2165 se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cenu ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí příjemcem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.5. Práva z vadného plnění uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa (dále taktéž jen „reklamace“).

8.6. Reklamace poskytnutých služeb/zboží/rezervace:

8.6.1. Reklamaci služeb je nutné uplatnit u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa bez zbytečného odkladu, kdy byla služba poskytnuta, popřípadě měla být poskytnuta, a to písemně na adrese sídla Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nebo elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele služeb info@wellness-relax.cz, nebo ústně přímo v provozovně Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, kde byla reklamovaná služba poskytnuta. Reklamaci zboží uplatňuje příjemce písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailovou adresu info@wellness-relax.cz, ústně v provozovně Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, kde bylo zboží vyzvednuto. Neuplatní-li příjemce reklamaci písemně, učiní Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa o reklamaci písemný záznam. K reklamaci je vhodné přiložit objednávku poskytnuté služby/zboží nebo čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu, popřípadě přiložit jiný doklad, který prokazuje koupi jiným způsobem, a dále popsat vadu služby/zboží.

8.6.2. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa vydá příjemci při ústním uplatnění reklamace písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Je-li uplatněna reklamace na elektronické adrese info@wellness-relax.cz nebo na adrese sídla Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, je povinen zaslat písemné potvrzení o uplatnění reklamace na adresu sdělenou příjemcem nebo na elektronickou adresu příjemce, a to nejpozději do 3 dnů ode dne doručení reklamace příjemce.

8.6.3. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa rozhodne o reklamaci příjemce spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby/zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace příjemce spotřebitele jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa s příjemcem spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. V případě reklamace příjemce podnikatele, rozhodne Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa o reklamaci nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.6.4. Je-li reklamace uznána za oprávněnou má příjemce nárok na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny poskytnutých služeb/zboží/rezervace. Jde-li o takovou vadu služby/zboží, která má za následek podstatné porušení Smlouvy, má příjemce vyjma přiměřené slevy právo taktéž požadovat odstranění vady služby/zboží poskytnutím nové služby bez vady, resp. dodáním nového zboží bez vady, popřípadě dodáním chybějícího zboží, popřípadě od Smlouvy odstoupit.

8.6.5. Elektronická adresa pro uplatnění reklamace je: info@wellness-relax.cz nebo admin@wellness-relax.cz nebo spa@wellness-relax.cz

8.7. Reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) obchodních podmínek:

8.7.1. Reklamaci platby provedené bezhotovostně on-line platební kartou na webu prostřednictvím platebního systému GoPay (dále jen „systém bezhotovostních plateb“) je nezbytné uplatnit u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nejdéle do 15ti dnů ode dne jejího provedení. V případě úhrady platební karty na provozovně je to platební terminál ČSOB, SumUp terminál nebo jiné platební terminály.

8.7.2. Reklamaci uplatňuje příjemce u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa elektronicky, a to na elektronickou adresu Poskytovatele služeb: info@wellness-relax.cz nebo admin@wellness-relax.cz nebo spa@wellness-relax.cz.

8.7.3. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa sdělí stanovisko provozovatele platební brány k reklamaci příjemci do 30 dnů od obdržení reklamace.

8.7.4. V případě oprávněné reklamace je Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa povinen zajistit, aby provozovatel platební brány přijal a provedl nápravná opatření.

8.7.5. Postup pro reklamaci uvedený v odst. 8.7. Obchodních podmínek se uplatní i v případě (i) neprovedení platební transakce, (ii) uskutečnění platební transakce, ke které nedal příjemce příkaz, nebo (iii) kdy částka hrazená příjemcem prostřednictvím platebního systému uvedeného v odst. 5.1. písm. a) není připsána na účet Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa.

Příjemce je v případě reklamace plateb provedených způsobem uvedeným v odst. 5.1. písm. a) Obchodních podmínek povinen Poskytovateli služeb, Prodejci nebo Poskytovateli spa poskytnout nezbytnou součinnost při vyřizování reklamace a doložit zejména potvrzení o provedené platební transakci, popř. jiné doklady nezbytné pro vyřízení reklamace.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Příjemce nabývá právo uplatnit dárkový poukaz zaplacením celé ceny služeb. Ke zboží nabývá příjemce vlastnické právo zaplacením celé kupní ceny zboží. Příjemce nabývá právo Rezervaci zóny zaplacením celé ceny služeb nebo částečné ceny služeb pro potvrzení rezervace, kterou zobrazuje webový systém pro rezervace nebo na základě sdělení volných termínů recepcí. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa si vyhrazuje právo požadovat platbu předem u rezervace v plné výši, o čemž by příjemce informovala na jím vyplněnou e-mailovou adresu.

9.2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

9.3. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa a který je v souladu s jejím určením.

9.4. Poskytovatel služeb nebo Prodejce není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.5. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9.6. Zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s následujícím obsahem formuláře a všeobecnými doporučeními a nedoporučeními k možný kontraindikacím mimo jiné také v "Dotazníku způsobilosti před masáží" a "Souhlas - prohlášení těhotné klientky s wellness službami"

X. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1.Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2.Zákazník - fyzická osoba, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (adresní údaje), adresa elektronické pošty, případně identifikační číslo, daňové identifikační číslo a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3.Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo rezervace služeb, vedení uživatelského účtu, jakož i jejich použití pro obchodní a marketingové účely Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i pro účely, zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků Poskytovatelem služeb (nevyloučil-li zákazník tuto možnost při registraci). Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje zákazníka, evidenci návštěv, poukazů, poznámky a další.

10.4.Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce nebo rezervaci provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa o změně ve svých osobních údajích.

10.5.Zpracováním osobních údajů zákazníka může Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě společností ze skupiny firem Wellness Relax a firem napojených na provoz Wellness Relax dále osob dopravujících zboží, osob, které se podílejí na poskytování služeb a produktů internetového obchodu Poskytovatele služeb; osob, které pro Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa připravují tiskoviny a jiné materiály (například v souvislosti se zajištěním marketingových akcí); osob ověřujících důvěryhodnost a platební morálku zákazníka a osob vymáhajících pro Poskytovatele pohledávky nebudou osobní údaje Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Poskytovateli služeb odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, nebo na doručovací adresu Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa uvedenou výše nebo na elektronickou adresu info@wellness-relax.cz nebo admin@wellness-relax.cz nebo spa@wellness-relax.cz.

10.8. V případě, že by se zákazník domníval, že Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nebo zpracovatel (čl. 10.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

§ požádat Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nebo zpracovatele o vysvětlení,

§ požadovat, aby Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost zákazníka podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nebo zpracovatel žádosti, má zákazník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění zákazníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

10.9. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa povinen tuto informaci předat. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.10.Zákazník, nevyloučil-li tuto možnost při registraci nebo Rezervaci, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa na elektronickou adresu nebo na telefonní číslo příjemce uvedenou při registraci nebo Rezervaci. Souhlas s využitím emailové adresy nebo telefonního čísla zákazníka k zasílání obchodních sdělení Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa může zákazník kdykoliv odmítnout kliknutím na odkaz v obchodním sdělení, popřípadě oznámením zaslaným na elektronickou adresu info@wellness-relax.cz, admin@wellness-relax.cz nebo spa@wellness-relax.cz nebo na adresu sídla Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, popřípadě doručovací adresu uvedenou výše.

XI. Dárkové poukazy

11.1.Dárkový poukaz je označen kódem, dále je na něm vyznačena doba jeho platnosti a v případě listinného dárkového poukazu i místem využití Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa.

11.2. Dárkový poukaz je zpravidla vydáván s dobou platnosti 3-6 měsíců od data jeho vystavení. Na žádost příjemce uplatněnou ve lhůtě původní platnosti poukazu Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa prodlouží platnost dárkového poukazu nejvýše o 10 dní. Dárkový poukaz jiných subjektů, například vouchery Slevomat a jiných, je platný pouze do data uvedeném na poukazu a nelze jej v našem systému prodlužovat. Dárkový poukaz na speciální akce je platný pouze pro konkrétní den a hodinu uvedenou na dárkovém poukazu, jeho platnost prodloužit nelze.

11.3. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa umožňuje příjemci změnu služeb poskytovaných na základě dárkového poukazu vystaveného pro konkrétní služby tak, že dárkový poukaz příjemce zruší a částku odpovídající ceně uhrazené příjemce za služby dle zrušeného dárkového poukazu promění příjemci na kredit ve výši uhrazené ceny služeb, který může příjemce vyčerpat u Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa poskytnutím služeb dle jeho volby do výše Kreditu na slevy (v případě objednávky/koupě služeb/zboží za "Kredit na slevy" se nejedná o prodej zdarma, bude uplatněna sleva do výše objednávky z Kreditu na slevy (pokud ho má zákazník v odpovídající výši) na služby/zboží s prodejní cenou dané služby/zboží vždy minimálně celkem 1,- Kč).

11.4. Ustanovení odst. 11.2. v části týkající se prodloužení platnosti dárkového poukazu, 11.3. a 11.5. v části týkající se zrušení provozovny Obchodních podmínek se nevztahuje na dárkové poukazy označené jako marketingové.

11.5. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, resp. proplatit v penězích s výjimkou dle následující věty. V případě zrušení provozovny, na kterou byl platný dárkový poukaz Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa vystaven, popřípadě zrušení služby, která má být v souladu se smlouvou poskytnuta (dle dárkového poukazu) Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa částku uhrazenou za služby dle dárkového poukazu vrátí zpět příjemci nebo vystaví dárkový poukaz na jiné služby v totožné hodnotě dle volby příjemce.

11.6. Dárkové poukazy na konkrétní částku z webu wellness-relax.cz na finanční hodnotu není nutné uplatnit jednorázově (tj. vybrat celou částku). Příjemce si může založit ke svému účtu Kredit na slevy a čerpat služby Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa do hodnoty dárkového poukazu postupně. Dárkové poukazy na konkrétní částku jsou aktuálně z webu deaktivovány a neprodávají se.

Dárkové poukazy na konkrétní částku ze Slevomatu a jiných Slevových portálů je ale nutné uplatnit pouze při 1 vstupu v celé výši, při využití nižší částky se nevrací z tohoto cenově zvýhodněné poukazu, v případě ceny využití služeb ve vyšších částkách klient doplácí ihned po využití služby.
V případě zvýhodněných finančních poukazů je sleva obsažena již v prodejní ceně poukazu, proto nominální hodnotu poukazu se čerpá dle cen v platném ceníku na webových stránkách wellness-relax.cz, NELZE kumulovat slevy.

11.7. Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatel spa nevystavuje duplikát Dárkového poukazu, a to ani v případě oznámení jeho ztráty či odcizení. Pokud byl Dárkový poukaz / poukaz využit někým jiným, Zákazník nemá právo na náhradu od Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa, který neručí za to, že Zákazník ztratí svůj poukaz nebo umožní chybně či omylem nebo krádeží jinou osobou přístup ke své e-mailové schránce nebo vytisknutému poukazu, na kterém je uvedený kód pro uplatnění služeb/pronájmu zón a využije jej neoprávněná osoba, za tyto případy Poskytovatel služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa neručí.

11.8. Dárkový poukaz pozbývá platnosti bez náhrady, pokud není v době jeho platnosti, popřípadě prodloužené době platnosti dle odst. 11.2. těchto Obchodních podmínek, uplatněn (tj. nelze již čerpat služby ani jej směnit, proplatit za peníze).

11.9. Dárkový poukaz propadá Zákazníkovi bez náhrady, pokud byla provedena Zákazníkem nebo jím pověřenou osobou po zadání kodu poukazu a zákazník by chtěl stornovat rezervaci dříve, než 48 hodin před rezervovaným termínem pronájmu zóny nebo masáže.
Je ale možný přesun terminu dřívějším než je 48 hodin před rezervovaným termínem za symbolický poplatek dle platného ceníku (390,- Kč) na jiný termín.
Pokud se Zákazník neozve, nekontaktuje Recepci nejpozději 1 hodinu před rezervovaným termínem začátku pronájmu zóny, poukaz není možné prodloužit ani přesunout a propadá.

XII. Řešení sporů

12.1.Případné spory vzniklé ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky.

12.2.K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb/smlouvy kupní je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

12.3.Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi příjemcem/zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa ze smlouvy o poskytnutí služeb uzavřené on-line.

12.4.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1.Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb/smlouvou kupní anebo rezervací služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2.Poskytovatel služeb nebo Prodejce je oprávněn k poskytování služeb a prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele služeb, Prodejce nebo Poskytovatele spa nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

13.3.Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

13.4.Smlouva o poskytování služeb/smlouvy kupní včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem služeb, Prodejcem nebo Poskytovatelem spa v elektronické podobě a není přístupná.

13.5.Kontaktní údaje Poskytovatele služeb Praha 9:

WELLNESS P9 s.r.o.
Kolbenova 1094
198 00 Praha 9 - Hloubětín
Datová schránka ID: „g59b4i2“
E-mail: p9@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 322

13.6.Kontaktní údaje Poskytovatele spa:

WELLNESS SPA s.r.o.
Kolbenova 1094
198 00 Praha 9 - Hloubětín
Datová schránka ID: „tn6xqqg“
E-mail: spa@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 324

13.7.Kontaktní údaje Prodejce:

WELLNESS RELAX s.r.o.
Kolbenova 1094
198 00 Praha 9 - Hloubětín
Datová schránka ID: „65cazq2“
E-mail: info@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 323

13.8.Kontaktní údaje Poskytovatele služeb Praha 4:

WELLNESS P4 s.r.o.
Pod Klaudiánkou 1174/4b
147 00 Praha 4 - Podolí
IČ: 21730814
Datová schránka ID: „5xutbca“
E-mail: p4@wellness-relax.cz
Telefon: +420 777 711 322


Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 01.01.2018, aktualizované dne 20.06.2024.